top of page
Featured Works

Featured Works

Cover papers
Nature Physics 2014
Nature Physics 2016
Nature 2020
Science 2021
Nature 2022
Nature Nanotechnology 2023

Cover Papers

Anchor 1
smtd202470019-gra-0001-m
NRE
ADMA-34(31)_IBC
ECOMAT
NANO LETTER
unnamed (1)
unnamed (2)
unnamed
unnamed (3)
unnamed (4)
unnamed (1)
unnamed (5)
unnamed
unnamed
unnamed (7)
unnamed (2)
unnamed (6)
Materials today
nature
1
1
Refereed Articles

Refereed Articles (Google Scholar Profile)

Guest  Editor:

(1) Zuankai Wang, Shu Yang . Nature-inspired materials, iScience, 2020. https://www.sciencedirect.com/journal/iscience/special-issue/1019DZWK6RR

(2) 王钻开,仿生材料表界面设计与制造。Surface  Technology 表面技术, 2021. http://www.surface-techj.com/bmjs/ch/reader/issue_list.aspx?year_id=2021&quarter_id=8

Journal publications

(4 Nature, 3 Science, 2 Nature Physics, 1 Nature Materials, 1 Nature Nanotechnology, 1 Nature Reviews Electrical Engineering, 1 Nature Chemical Engineering,  1 Nature Sustainability): 

2020
2014
Year 2012& Before
2018
2017
2016
2015
2013

 

Year 2021

(170) Yongsen Zhou, Chao Zhang, Shouwei Gao, Baoping Zhang, Jing Sun, Ji-jung Kai, Bing Wang, Zuankai Wang. Instant and strong underwater adhesion by coupling hygroscopicity and in-situ photocuring. Chemistry of Materials, 33, 8822 (2021). 

(169) Yongsen Zhou, Chao Zhang, Shouwei Gao, Wanbo Li, Ji-jung Kai, Zuankai Wang. A pressure sensitive adhesive with enhanced and phototunable underwater adhesion. ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 50451 (2021). 

(168) Youbin Zheng, Shaochen Ma, Enrico Benassi, Yange Feng, Shiwei Xu, Ning Luo, Ying Liu, Li Cheng, Yong Qin, Miaomiao Yuan, Zuankai Wang, Daoai Wang, Feng Zhou. Surface engineering and on-site charge neutralization for the regulation of contact electrification, Nano Energy, 91, 106687(2021)

(167) Bing-Ying Liu, Chao-Hua Xue, Hong-Mei Zhong, Xiao-Jing Guo, Hui-Di Wang, Hui-Gui Li, Mi-Mi Du, Meng-Chen Huang, Ren-Xuan Wei, Long-Gang Song, Bo Chang, Zuankai Wang. Multi-bioinspired self-cleaning energy-free cooling coatings. Journal of Materials Chemistry A, 9, 242276 (2021).

(166) Xiaote Xu, Yilong Wang, Pengyu Li, Wanghuai Xu, Zuankai Wang, Zhengbao Yang. A Leaf-mimic Rain Energy Harvester by Liquid-Solid Contact Electrification and Piezoelectricity. Nano Energy, 90,106573 (2021).

(165) Jiaying Mo, Chao Zhang, Yongsen Zhou, Wanbo Li, Yuxin Song, Chenyang Wu, Yuhang Dai, Zuankai Wang. Design of ultra-stretchable, highly adhesive and self-healable hydrogels by tannic acid-enabled dynamic interactions. Materials Horizons, 8, 3409-3416 (2021).

This article is part of the themed collections: Materials Horizons Lunar New Year collection 2022 and 2021 Materials Horizons most popular articles

 

(164) Siyan Yang, Wanbo Li, Yajie Song, Yushan Ying, Rongfu Wen, Bingang Du, Yuankai Jin, Zuankai Wang Xuehu Ma. Hydrophilic slippery surface promotes efficient defrosting. Langmuir, 37, 11931 (2021). 

(163) Ziwen Zhong, Jianlei Niu, Wei Ma, Shuhuai Yao, Meng Yang, Zuankai Wang. An experimental study of condensation on an aluminum radiant ceiling panel surface with superhydrophobic treatment. Energy & Buildings, 282, 111393 (2021). 

(162) Hao Wu, Steven Wang, Zuankai Wang, Yunlong Zi. Achieving ultrahigh instantaneous power density of 10 MW/m2 by leveraging the opposite-charge-enhanced transistor-like triboelectric nanogenerator (OCT-TENG) . Nature Communications, 12, 5470 (2021). 

(161) Yun Chen, Bin Xie, Junyu Long, Yicheng Kuang, Xin Chen, Maoxiang Hou, Jian Gao, Shuang Zhou, Fan Bi, Yunbo He, Ching-Ping Wong, Zuankai Wang, Ni Zhao. Interfacial laser induced graphene enabling high performance liquid-solid triboelectric nanogenerator. Advanced Materials, 33, 2104290 (2021).

(160) Shile Feng, Pingan Zhu, Huanxi Zheng, Haiyang Zhan, Chen Chen, Jiaqian Li, Liqiu Wang, Xi Yao, Yahua Liu, Zuankai Wang. Three-dimensional capillary ratchet-induced liquid directional steering. Science, 373, 1344 (2021).

(159) Jing Sun, Pingan Zhu, Xiantong Yan, Chao Zhang, Yuankai Jin, Xuan Chen, Zuankai Wang. Robust liquid repellency by stepwise wetting resistance. Applied Physics Reviews, 8, 031403 (2021).  Featured Research Article selected by editors

(158) Zhenyu Xu, Yongsen Zhou, Baoping Zhang, Chao Zhang, Jianfeng Wang, Zuankai Wang. Recent progress on plant-inspired soft robotics with hydrogel building blocks: Fabrication, actuation and application. Micromachines (Invited Review), 12, 608 (2021).

(157) Haojie Gu, Nan Zhang, Zhiyuan Zhou, Shimeng Ye, Wenjie Wang, Wanghuai Xu, Huanxi Zheng, Yuxin Song, Jiwei Jiao, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou.  A bulk effect liquid-solid generator with 3D electrodes for wave energy harvesting. Nano Energy, 87, 106208 (2021).

(156) Siyan Yang, Chenyang Wu, Guanlei Zhao, Jing Sun, Xi Yao, Xuehu Ma, Zuankai Wang. Condensation Frosting and Passive Anti-frosting. Cell Reports Physical Sciences (Invited Review), 2, 100474 (2021).

(155) Yaqi Cheng, Mingmei Wang, Jing Sun, Minjie Liu, Bingang Du, Yuanbo Liu, Yuankai Jin, Rongfu Wen, Zhong Lan, Xiaofeng Zhou, Xuehu Ma, and Zuankai Wang. Rapid and persistent suction condensation on hydrophilic surfaces for high-efficiency water collection. Nano Letters, 21, 7411 (2021).(Supplementary Cover) Featured as ACS Editor's Choice. The ACS Editors' Choice initiative highlights one article each day that is chosen from the entire ACS portfolio.

(154) James Surjadi, Yongsen Zhou, Yang Lu, Zuankai Wang. 3D Printing of temperature-tolerant architected organohydrogels with ultra-tunable toughness. iScience, 24, 102789 (2021).

(153) Lili Wang, Yuxin Song, Wanghuai Xu, Wanbo Li, Steven Wang, Zuankai Wang. Harvesting energy from high frequency impinging water droplets by a droplet-based electricity generator, EcoMat, 3, e12116(2021).

(152) Antoine Riaud, Cui Wang, Jia Zhou, Wanghuai Xu, Zuankai Wang. Hydrodynamic constraints on the energy efficiency of droplet electricity generators. Microsystem and Nanoengineering, 7, 49 (2021).

(151) Minjie Liu, Hanheng Du, Yaqi Cheng, Huanxi Zheng, Yuankai Jin, Suet To, Steven Wang, Zuankai Wang. Explosive pancake bouncing on hot superhydrophilic surfaces, ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 24321(2021).

(150) Haiyang Zhan, Chenguang Lu, Cong Liu, Zuankai Wang, Cunjing Lv, Yahua Liu. Horizontal motion of a superhydrophobic substrate affects the drop bouncing dynamics. Physical Review Letters, 126, 234503 (2021). 

(149) Shiyuan Liu,  Zhuomin Zhang, Yao Shan, Ying Hong, Fatma Farooqui, Fu Shing Lam, Wei-Hsin Liao, Zuankai Wang, Zhengbao Yang. Flexible and Lead-free BCZT Thin Film Nanogenerator for Biocompatible Energy Harvesting. Materials Chemistry Frontiers, 5, 4682(2021).

(148) Guisong Yang, Hao Wu, Yanjie Li, Dan Wang, Yuxin Song, Yongsen Zhou, Jinmeng Hao, Yunlong Zi, Zuankai Wang, Guofu Zhou. Direct ink writing of fluoropolymer/CNT-based superhydrophobic and corrosion-resistant electrodes for droplet energy harvesters and self-powered electronic skins. Nano Energy, 86, 106095(2021).

(147) Jiaqian Li, Xiaofeng Zhou, Ran Tao, Huanxi Zheng, Zuankai Wang. Directional liquid transport from the cold region to the high region on a topological surface. Langmuir, 37, 5059(2021). 

(146) Jingze Xue, Mengnan Yao, Guoyong Wang, Zuankai Wang, Liang Shen, Qingping Liu, Yan Liu. An environmental perception self-adaptive discolorable hydrogel film towards sensing and display. Advanced Optical Materials, 2100116 (2021).

(145) Hongmei Zhong, Yanan Li, Peng Zhang, Shouwei Gao, Bingying Liu, Yang Wang, Ting Meng, Yongsen Zhou, Huwang Hou, Yang Zhao, Zuankai Wang. Hierarchically hollow microfibers as a scalable and effective thermal insulating cooler (TIC) for buildings. ACS Nano, 15, 10076 (2021).

(144) Zehua Peng, JianSong, YuanGao, Jin Liu,Ching Lee, Guorui Chen, Zuankai Wang,Jun Chen, Michael K.H.Leung. A fluorinated polymer sponge with superhydrophobicity for high-performance biomechanical energy harvesting. Nano Energy, 85, 106021(2021).

(143) Yang Wang, Qifei Wang, Baixian Wang, Ye Tianya,Jiancheng Di,  Zuankai Wang, Lei Jiang, Jihong Yu. Modulation of solid surface with desirable under-liquid wettability based on molecular hydrophilic-lipophilic balance. Chemical Science, 12, 6136 (2021).

(142)  Hao Wu, Zuankai Wang, Yunlong Zi. Multi-mode water-tube-based triboelectric nanogenerator designed for low-frequency energy harvesting with ultrahigh volumetric charge density. Advanced Energy Materials,11,2100038 (2021).

(141 ) Lianhui Li, Shouwei Gao, Mingming Hao, Xianqing Yang, Sijia Feng, Zihao Wang, Lili Li, Shuqi Wang, Su Wang, Fuqin Sun, Yue Li, Yuanyuan Bai, Zuankai Wang, Ting Zhang.  A novel, flexible power generator adapted for wide dynamic range of the aqueous salinity.  Nano Energy, 85, 105970 (2021).

(140) Chao Zhang, Yongsen Zhou, Haijie Han, Huanxi Zheng, Wanghuai Xu, Zuankai Wang. Dopamine-triggered hydrogels with unprecedented optical transparency, self-adhesion and thermo-response as intelligent, flexible skin-like sensors. ACS Nano. 15,  1785 (2021).

(139)Nan Zhang, Haojie Gu, Keyu Lu, ShimengYe, Wanghuai Xu, Huanxi Zheng, Yuxin Song, Chaoran Liu, Jiwei Jiao, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou. A universal single electrode droplet-based electricity generator (SE-DEG) for water kinetic energy harvesting. Nano Energy, 82,105735 (2021).

(138) Xikui Wang, Jing Li, Zuankai Wang, Youfa Zhang. Beetle and cactus-inspired surface endows continuous and directional droplet Jumping for efficient water harvesting. Journal of Materials  Chemistry A, 9, 1507 (2021).   

(137) Jiaqian Li, Yuchao Li, Xiaofeng Zhou, Huanxi Zheng, Minjie Liu, Haojie Gu, Keyu Lu, Zuankai Wang. Strengthening unidirectional liquid pumping with multibiomimetic diode. Extreme Mechanics Letters, 43, 101144 (2021). 

(136) Chaoran Liu, Lingxing Fang, Haiyang Zou, Yishao Wang, Jingu Chi, Lufeng Che, Xiaofeng Zhou, Zuankai Wang, Tao Wang, Linxi Dong, Gaofeng Wang, ZhongLin Wang. Theoretical investigation and experimental verification of the self-powered acceleration sensor based on triboelectric nanogenerators (TENGs). Extreme Mechanics Letters, 42, 101021 (2021). 

(135) Yuankai Jin, Wanghuai Xu, Huanhuan Zhang, Huanxi Zheng, Yaqi Cheng, Xiantong Yan, Shouwei Gao, Daoai Wang, Yunlong Zi, Feng Zhou, Zuankai Wang. Complete prevention of contact electrification by molecular engineering. Matter, 4, 290 (2021).

(134) Mei Zhang, Wanghuai Xu, Minfei Li, Jiaqian Li, Peng Wang, Zuankai Wang. In situ reduction of silver nanoparticles on chitosan hybrid copper phos-phate nanoflowers for highly efficient plasmonic solar-driven interfacial water evaporation. Journal of Bionic Engineering, 18, 30 (2021).

(133) Xiaomei Li, Jinlong Yang, Kaixuan Lv, Periklis Papadopoulos, Jing Sun, Dehui Wang, Yanhua Zhao, Longquan Chen, Dapeng Wang, Zuankai Wang and Xu Deng.  Salvinia-like slippery surface with stable and mobile water/air contact line​. National Science Review, 8, nwaa153 (2021).

(132) Wanghuai Xu, Yuxin Song, Ronald. X. Xu, Zuankai Wang. Electrohydrodynamic and hydroelectric effects at the water-solid interface: from fundamentals to applications. Advanced Materials Interfaces, 8, 2000670 (2021).

....................................................................................................................................................................

Year 2020

(131) Hao Wu, Zefeng Chen, Guoqiang Xu, Jianbin Xu, Zuankai Wang, Yunlong Zi. Fully biodegradable water droplet energy harvester based on leaves of living plants. ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 56060(2020).

 (130) Shiyuan Liu, Deng Zou, Xinge Yu, Zuankai Wang, Zhengbao Yang. Transfer-free PZT thin films for flexible nanogenerators derived from single-step modified sol-gel process on 2D mica. ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 54991 (2020). 

(129) Liu Yang,Raoul Peltier, Manman Zhang, Dan Song, Hui Huang,Ganchao Chen, Ying Chen, Fanghang Zhou,Quan Hao, Liming Bian, Ming-liang He, Zuankai Wang,Yi Hu, Hongyan Sun. SIRT5-triggered in situ self-assembly of peptide nanofibers in mitochondri. Journal of American Chemical Society, 142,18150 (2020)

(128) Qianqian Miao, Chaoran  Liu,  Nan, Zhang,  Keyu, Lu,  Haojie, Gu, Jiwei, Jiao, Jian Zhang, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou. Toward self-powered inertial sensors enabled by triboelectric nanogenerators. ACS Applied Electronic Materials, 2, 3072 (2020).

(127) Hongmei Zhong, Peng Zhang, Yanan Li, Xiaochen Yang, Yang Zhao, Zuankai Wang. Highly solar-reflective structures for daytime radiative cooling under high humidity. ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 51409 (2020).

(126) Yiming Liu, Huanxi Zheng, Ling Zhao, Shiyuan Liu, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Chunki Yiu, Shenghai Gao, Raudel Avila, Lingqian Chang, Chirarattananon Pakpong, Zuankai Wang, Xian Huang, Zhaoqian Xie, Zhengbao Yang, Xinge Yu. Electronic skin from high-throughput fabrication of intrinsically stretchable lead zirconate titanate elastomer. Research, 1085417 (2020).

(125) Wanghuai Xu, Zuankai Wang. Fusion of slippery interfaces and transistor-inspired architecture for water kinetic energy harvesting. Joule, 4, 2527(2020), Invited Commentary. Article).

(124) Yaqi Cheng, Yuanbo Liu, Xuan Ye, Minjie Liu, Bingang Du, Zhong Lan, Zuankai Wang, Xuehu Ma. Macrotextures-enabled self-propelling of large condensate droplets. Chemical Engineering Journal, 405,126901 (2020).

(123) Yunqi Tang, Chun Hong Mak, Rugeng Liu, Zuankai Wang, Ji Li, Haisheng Song, Chunyan Tan, Frederic Barriere, Hsien-Yi Hsu. In-situ formation of bismuth-based perovskite heterostructures for high-performance co-catalyst-free photocatalytic hydrogen evolution. Advanced Functional Materials, 30, 2006919 (2020).

(122) Lei Wang, Jing Li, Bo Zhang, Mei Zhang, Shile Feng, Dong Wu, Michael Leung, Yang Lu, Ji Jung Kai, Jing Liu, Zuankai Wang, Lei Jiang. Ballistic and directional liquid transport on flexible droplet rectifier. Research, 6472313 (2020)

(121) Chunki Yiu, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Kuanming Yao, Ling Zhao, Dengfeng Li, Zhao Hai, Huanxi Zheng, Zuankai Wang, Xinge Yu. Skin-like strain sensor enabled by elastomer composites for human-machine interfaces. Coatings,10, 711(2020).

(120) Xuan Chen, Zhibin Yang, Shizhe Feng, Thaddeus Wayne Golbek, Wanghuai Xu, Hans-Jürgen Butt, Tobias Weidner, Zhiping Xu, Jianhua Hao, Zuankai Wang. How universal is the wetting aging in 2D materials. Nano Letters, 20, 5670 (2020).

​(119) Yuchao Li, et al. Preparation of shape-controlling VO2(M/R) nanoparticles via one-step hydrothermal synthesis. Front. Optoelectron. 14, 311–320 (2021).

(118) Shile Feng, Joachim Delannoy, Antoine Malod, Huanxi Zheng, David Quere, Zuankai Wang. Tip-induced flipping of droplets on Janus pillars: From local reconfiguration to global transport. Science Advances, 6, eabb4540 (2020).

(117) Dehui Wang, Qiangqiang Sun, Matti J. Hokkanen, Chenglin Zhang, Fan-Yen Lin, Qiang Liu, Shun-Peng Zhu, Quan Zhou, Longquan Chen, Zuankai Wang, Robin H. A. Ras and Xu Deng. Design of robust superhydrophobic surfaces. Nature, 582, 55 (2020).

(116) Chao Zhang, Beiheng Wu, Yongsehn Zhou, Feng Zhou, Weimin Liu, Zuankai Wang. Mussel-inspired hydrogels: From design principles to practical applications . Chemical Society Reviews, 49, 3605(2020).

(115) Xing Li, Zuankai Wang, Guangneng Dong. Preparation of nanoscale liquid metal droplet wrapped with chitosan and its tribological properties as water-based lubricant additive. Tribology International,148,106349 (2020).

(114) Hujun Wang, Zuankai Wang, Zhihui Zhang, Zuankai Wang, Je Zhao, Yunhong Liang, Xiujuan Li, Luqian Ren. Improved dynamic stability of superomniphobic surfaces and droplet transport on slippery surfaces by dual-scale re-entrant structures. Chemical Engineering Journal, 394, 124871(2020).

(113) Nan Zhang, Haojie Gu, Huanxi Zheng, ShimengYe, Ling Kang, Chun Huang, Keyu Lu,Wanghuai Xu, Qianqian Miao, Zuankai Wang, Jian Zhang, Xiaofeng Zhou。Boosting the output performance of volume effect electricity enerator (VEEG) with water column. Nano Energy, 73, 104748 (2020).

(112) Nan Zhang, Chun Huang, Jiaqian Li, Ling Kang, Huanxi Zheng, Yaqin He, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou, Jian Zhang. Control and patterning of superhydrophobic surface: in-situ modification realized by flexible atmospheric plasma stamp technique. Journal of Bionic Engineering, 17, 436(2020).

(111) Wenluan Zhang, Qiangqiang Sun, Hans-Jürgen Butt, Zuankai Wang, Xu Deng. Surface charges as a versatile platform for emerging applications. Science Bulletin, 65, 1052(2020).

(110) Chaoran Li, Yishao, Wang, Peng Sun, Jingu Chi, Lufeng Che, Xiaofeng Zhou, Zuankai Wang, Weihuang Yang, Lixin Dong, Gaofeng Wang, Xun Yang. A water droplet motion energy harvester with wafer-level fabrication method. Journal of Micromechanics and Microengineering, 30, 065006 (2020).

(109) Jing Sun, Yongsen Zhou, Xuan Chen, Zuankai Wang. Topography-regulated disorder-to-order transition of condensation droplets. Langmuir, 36, 6188 (2020).

(108) Cong Liu, Kuan Sun, Chenguang Lu, Junpeng Su, Libao Han, Zuankai Wang, Yahua Liu. One-step process for dual-scale ratchets with enhanced mobility of Leidenfrost droplets. Journal of Colloid and Interface Science. 569, 229 (2020).

(107) Minjie Liu, Jing Li, Xiaofeng Zhou, Jiaqian Li, Shile Feng, Yaqi Cheng, Steven Wang, Zuankai Wang. Inhibiting random droplet motion on hot surface by engineering symmetry-breaking Janus-mushroom structure. Advanced Materials, 32, 1907999 (2020).

(106) Xin Wang, Baisong Yang, Di Tan, Qian Li, Bin Song, Zhong-Shuai Wu, Aránzazu del Campo, Michael Kappl, Zuanaki Wang, Sheng Liu, Longjian Xue. Bioinspired footed soft robot with unidirectional all-terrain mobility . Materials Today, 35, 42 (2020). (Inner Cover)

(105) Zecong Fang, Yi Ding, Zhichao Zhang, Fei Wang, Zuankai Wang, Hao Wang, Tingrui Pan.Digital microfluidic meter-on-chip. Lab on a chip, 20, 722(2020).

(104) Jiaqian Li, Huanxi Zheng, Xiaofeng Zhou, Zuankai Wang. Flexible topological liquid diode catheter. Materials Today Physics, 12,100170(2020).

(103) Yang Wang, Shouwei Gao, Wanghuai Xu, Zuankai Wang. Nanogenerators with superwetting surfaces for harvesting water/liquid energy. Advanced Functional Materials, 30, 1908252 (2020).

(102) Xiantong Yan, Yuankai Jin, Xuemei Chen, Chao Zhang, Chonglei Hao, Zuankai Wang. Nature-inspired surface topography: Design and function. Scientia Physica, Mechanica & Astronomica, 63, 224601 (2020) (Invited Review).

(101) Zhuangzhi Sun, Wenzong Li, Wenlong Song, LAichang Zhang, Zuankai Wang. Low-cost corn stalks as high-efficiency solar desalination evaporators: Ultra-fast capillary water moisture transportation and porous bio-tissues multi-layers filtration. Journal of Materials Chemistry A, 8, 349 (2020).

(100) Wanghuai Xu, Huanxi Zheng, Yuan Liu, Xiaofeng Zhou, Chao Zhang, Yuxin Song, Xu Deng, Michael Leung, Zhengbao Yang, Ronald X. Xu, Zhonglin Wang, Xiao Cheng Zeng, Zuankai Wang. A droplet-based electricity generator with high instantaneous power density. Nature, 578, 392 (2020).

Highlighted as Headline of Physics World, reported in more than 40 news outlets, among which over 30 are from US, Canada and Europe.

                         News and Views in Science Bulletin, Tiny water droplet with huge              power. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927320301006?via%3Dihub

(99) Wenming Li, Zuankai Wang, Fanghao Yang, Tamanna Alam, Mengnan Jiang, Xiaopeng Qu, Fengyu Kong, Ahmed Shehab Khan, Minjie Liu, Mohammad Alwazzan, Yan Tong, Chen Li. Supercapillary architecture-activated two-phase boundary layer structures for highly stable and efficient flow boiling heat transfer. Advanced Materials, 32, 1905117 (2020). (Co-first author and corresponding author) (Frontispiece)

(98) Chaoran Liu, Yishao Wang, Nan Zhang, Xun Yang, Zuankai Wang, Libo Zhao, Weihuang Yang, Linxi Dong, Lufeng Che, Gaofeng Wang, Xiaofeng Zhou. A self-powered and high sensitivity acceleration sensor with V-Q-a model based on triboelectric nanogenerators (TENGs).Nano Energy, 67, 104228 (2020).

Year 2019

(97) Xuemei Chen, Kongyang Hou, Xiaoyang Li, Qiang, Li, Zuankai Wang. Microflower-decorated superhydrophobic copper surface for dry condensation. Langmuir, 35, 16275 (2019). (Supplementary cover)

(96) Miaomiao Cui, Pengyuan Wang, Zuankai Wang, Bin Wang. Mangrove inspired anticorrosion coatings. Coatings, 9, 725 (2019)

(95) Wanbo Li, Miao Yu, Jing Sun, Kentaro Mochizuki, Siyu Chen, Huanxi Zheng, Jiaqian Li, Shuhuai Yao, Hongkai Wu, Satoshi Kawata, Beng S. Ong, Zuankai Wang, Kangning Ren. Crack engineering for the construction of arbitrary hierarchical architectures. Proceedings of National Academy of Sciences, 116,23909 (2019) (co-corresponding author).

(94) Yingfeng Li, Ke Li, Xinyu Wang, Bolin An, Mengkui Cui, Jiahua Pu, Shicao Wei, Shuai Xue, Haifeng Ye, Peng Ge, Junhu Zhang, Yanhua Zhao, Minjie Liu, Haifeng Ye, Zuankai Wang, Chao Zhong. Patterned Amyloid Materials Integrating Robustness and Genetically Programmable Functionality. Nano Letters, 19, 8399 (2019).

(93) Meijun Liu, Zhaoyue Wang, Peng Liu, Zuankai Wang, Haiming Yao, Xi Yao. Supramolecular silicone coating capable of strong substrate bonding, readily damage healing, and easy oil sliding. Science Advances, 5, eaaw5643 (2019).

(92) Chaoran Liu, Nan Zhang, Jiaqian Li, Linxi Dong, Tao Wang, Zuankai Wang, Gaofeng Wang, Jian Zhang. Harvesting ultralow frequency (< 1 Hz) mechanical energy using triboelectric nanogenerator. Nano Energy, 65, 104011 (2019).

(91) Yiming Liu, Ling Zhao, Lingyun Wang, Huanxi Zheng, Dengfeng Li, Raudel Avila, King W. C. Lai, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Yunlong Zi, and Xinge Yu. Skin-integrated graphene embedded lead zirconate titanate rubber for energy harvesting and mechanical sensing. Advanced Materials Technology, 1900744 (2019).

(90) Hujun Wang, Zhihui Zhang, Zuankai Wang, Yunhong Liang, Zhenquan Cui, Jie Zhao, Xiujuan Li, Luquan Ren. Multi-stimuli responsive microstructured superamphiphobic surfaces with large-range, reversible switchable wettability for oil. ACS Applied Materials & Interfaces, 11, 28478 (2019).

(89) Qiangqiang Sun, Dehui Wang, Yanan Li, Jiahui Zhang, Shuji Ye, Jiaxi Cui, Longquan Chen, Zuankai Wang, Hans-Jürgen Butt, Vollmer Doris, Xu Deng. Surface charge printing for programmed droplet transport. Nature Materials, 18, 936 (2019) (co-corresponding author).

Highlighted in Nature.

(88) Jing Li, Xiaofeng Zhou, Fuwang Zhao, Chonglei Hao, Hui Tang, Wenjing Ye, Zuankai Wang. Rectification of mobile Leidenfrost droplets by plannar rachetes. Small, 1901751 (2019).

(87) Chao Zhang, Hong-qing Liang, Zhikang Xu, Zuankai Wang. Harnessing solar-driven photothermal effect towards the water-energy nexus. Advanced Science, 6,1900883 (2019) (Invited Review, Inside Back Cover).

the top 10% most downloaded papers in Advanced Science.

(86) Chao Zhang, Baiheng Wu, Mengqi Ma, Zuankai Wang, Zhi-Kang Xu. Ultrathin metal/covalent-organic frameworks membranes towards ultimate separation. Chemical Society Review, 48, 3811(2019). (Inside Back Cover).

(85) Yahua Liu, Xiantong Yan, Zuankai Wang. Droplet dynamics on slippery surfaces: Small droplet, big impact. Biosurface and Biotribology (Invited review), 5, 35 (2019).

(84) Wanghuai Xu, Xiaofeng Zhou, Chonglei Hao, Huanxi Zheng, Xingtong Yan, Yuan Liu, Zhengbao Yang, Michael Leung, Xiao Cheng Zeng, Ronald Xu, Zuankai Wang. SLIPS-TENG: Robust triboelectric nanogenerator with optical and charge transparency using slippery interface. National Science Review, 6, 540 (2019).

Highlighted by NSR. https://academic.oup.com/nsr/article/6/6/1066/5556667

(83) Miaomiao Cui, Bin Wang, Zuankai Wang. Nature-inspired strategy for anticorrosion. Advanced Engineering Materials, 21, 1801379(2019) (Hall of Fame Invited Review).

(82) Juan Wang, Hai Le-The, Zuankai Wang, Hao Li, Mingliang Jin, Albert van den Berg, Guofu Zhou, Loes I. Segerink, Lingling Shui, and Jan C.T. Eijkel. Microfluidics assisted fabrication of three-tier hierarchical microparticles for constructing bioinspired Surfaces. ACS Nano, 13, 3638 (2019).

(81) Yaqi Cheng, Yansong Chen, Bingang Du, Zhong Lan, Zuankai Wang, Xuehu Ma. Macrotextures-induced jumping relay of condensate droplets. Applied Physics Letters, 114, 093704 (2019).

(80) Jiaqian Li, et al. Designing biomimetic liquid diode. Soft Matter, 15, 1902 (2019). 15-Year Anniversary Invited Perspective).

https://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=sm&themeid=7751e5a5-7500-4435-ad72-2d6381abc2dd

(79) Mengjiao Cheng, Dequn Zhang, Shu Zhang, Lin Li, Zuankai Wang, Feng Shi. Tackling the short-lived Marangoni motion using a supramolecular strategy. CCS Chemistry, 1, 148 (2019).

(78) Yaqi Cheng, Zuankai Wang. New approach for efficient condensation heat transfer. National Science Review, 6, 185(2019). 2019 (Invited Research Highlight).

(77) Jing Li, Jiaqian Li, Jing Sun, Shile Feng, Zuankai Wang. Biological and engineered topological droplet rectifiers. Advanced Materials, 31,1806501(2019).

(76) Yixue Li, Zhongxiao Song, Yanan Li, Shuai Chen, Sha Li, Yanhuai Li, Hairong Wang, Zuankai Wang. Hierarchical hollow MoS2 microspheres as materials for conductometric NO2 gas sensors. Sensors & Actuators: B, Chemical, 282, 259 (2019).

(75) Xuejuan Liu, Yan Pang, Yuzun Fan, Bo Zhang, Lei Wang, Yongmei Zheng, and Zuankai Wang. Robust icephobic and self-recovery performance of flexible needles. ChemNanoMat, 5, 175 (2019).

Year 2018

 

(74) Chaoran Liu, Jing Sun, Lufeng Che, Yu Zhuang, Jie Wei, Jing Li, Linxi Dong, Dongfang Yan, Alice Hu, Xiaofeng Zhou, Zuankai Wang. Self-propelled droplet based electricity generation. Nanoscale, 10, 23164(2018).

(73) Haojian Lu, Mei Zhang, Yuanyuan Yang, Qiang Huang, Toshio Fukuda, Zuankai Wang, Yajing Shen. A bio-inspired multi-legged millirobot that functions in both dry and wet conditions. Nature Communications, 9, 3944 (2018)(Co-corresponding author).

Top 50 Nature Communications physics articles published in 2018.

(72) Chao Zhang, Kewu Liu, Xiaonan Liu, Yao Yao, Juanli Zhu, Kai Hua, Mingli Peng, Wenli Hui, Zuankai Wang, Alphonsus J. M. Vermorken, Yali Cui. Genotyping of Multiple Clinical Samples with a Combined Direct PCR and Magnetic Lateral Flow Assay. iScience, 7, 170-178(2018) (Co-corresponding author).

(71) Jiaqian Li, Huanxi Zheng, Zhengbao Yang, Zuankai Wang. Breakdown in the directional transport of droplets on the peristome of pitcher plants. Communications Physics, 1, 35 (2018).

(70) Hui Xu , Liguang Qin ,Jian Chen, Zuankai Wang , Wei Zhang , Peigen Zhang , Wubian Tian , Yao Zhang, Xinli Guo , Zhengming Sun. Toward advanced sodium-ion batteries: A wheel-inspired yolk-shell design for large-volume-change anode materials. Journal of Materials Chemistry A, 6, 13153(2018).

(69) Yan-Lung Wong, Ka-Kit Yee, Jiaqian Li, Zuankai Wang, Matthias Zeller, Allen D. Hunter, Paul K.S. Lam, and Zhengtao Xu. A single-crystalline UiO-67-type porous net stable to boiling wa-ter, solvent loss and oxidation. Inorganic Chemistry, 57, 6198 (2018).

(68) Yanfei Ma, Shuanhong Ma, Yang Wu, Xiaowei Pei, Stanislav N. Gorb, Zuankai Wang, Weimin Liu, Feng Zhou. Remote control over underwater dynamic attachment /detachment and locomotion. Advanced Materials, 30, 1801595 (2018).

(67) Youmin Hou, Miao Yu, Yuhe Shang, Peng Zhou, Ruyuan Song, Xiaonan Xu, Xuemei Chen, Zuankai Wang, Shuhuai Yao. Suppressing ice nucleation of supercooled condensate with biphilic topography. Physical Review Letters, 120,75902(2018).

(66) Hengyi Fang, Zuankai Wang, Ying Xin, Jiemei Yu, Shuo Yao, Zhaoliang Zhang, Taizhong Huang. Electrocatalytic performance of cubic NiS2 and hexagonal NiS for oxygen reduction reaction. Journal of Catalysis. 359, 223 (2018)

(65) Shuhuan Hu, Ting-Hsuan Chen, Yanhua Zhao, Zuankai Wang, Raymond H. W. Lam. Protein-substrate adhesion in microcontact printing regulates cell behaviors. Langmuir, 34, 1750 (2018).

Year 2017

(64) Yanhua Zhao, Yang Wu, Liang Wang, Manman Zhang, Xuan Chen, Minjie Liu, Jun Fan, Junqiu Liu, Feng Zhou, Zuankai Wang. Bio-inspired reversible underwater adhesive. Nature Communications, 8, 2218(2017)

Selected by The Latest Science as the paper of the month (January 2018)

(63) Jiaqian Li, Xiaofeng Zhou, Jing Li, Lufeng Che, Jun Yao, Glen McHale, Manoj Chaudhury, Zuankai Wang. Topological liquid diode. Science Advances, 3, eaao3530 (2017).

(62) Chaoran Liu, Jiaqian Li, Lufeng Che, Shaoqiang Chen, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou. Toward large-scale fabrication of triboelectric nanogenerator (TENG) with silk-fibroin patches film via spray-coating process. Nano Energy, 41, 359 (2017).

(61) Yun Chang, Kai Li, Yanlin Feng, Ning Liu, Yan Cheng, Xiujuan Sun, Yuqing Feng, Zhijian Wu, Zuankai Wang, Xi Li, Haiyuan Zhang. Achievement of Safer Palladium Nanocrystals by Enlargement of {100} Crystallographic Facets. Nanotoxicology. 11, 907 (2017).

(60) Binbin He, B. Hu, H.W. Yen, G.J. Cheng, Zuankai Wang, H. W. Luo, Mingxin Huang. High dislocation density induced large ductility in novel deformed and partitioned steels. Science, 357,1029 (2017) (ESI Highly Cited Paper)

(59) Chaoran Liu, Jing, Sun, Jing Li, Chenghao Xiang, Lufeng Che, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou. Long-range spontaneous droplet self-propulsion on wettability gradient surfaces. Scientific Reports, 7, 7552 (2017).

(58) Mei Zhang, Raoul Peltier, Manman Zhang, Haojian Lu, Haidong Bian, Yangyang Li, Zhengtao Xu, Yajing Shen, Hongyan Sun, Zuankai Wang. In situ reduction of silver nanoparticles on hybrid polydopamine-copper phosphate nanoflowers with enhanced antimicrobial activity. Journal of Materials Chemistry B, 5, 5311 (2017). Front Cover.

(57) Xiaofeng Zhou, Jiaqian Li, Hongyan Sun, Yi Hu, Lufeng Che, Zuankai Wang. Spatial control of cell patterning on bioactive surfaces with special wettability. Journal of Bionic Engineering, 14, 440 (2017).

(56) Jieke Jiang, Hengdi Zhang, Wenqing He, Tianzhong Li, Hualin Li, Peng Liu, Meijin Liu, Zhaoyue Wang, Zuankai Wang, Xi Yao. Adhesion of microdroplets on water-repellent surfaces towards prevention of surface fouling and pathogen spreading in respiratory activities. ACS Applied Materials & Interfaces 9, 6599-6608 (2017).

(55) William S. Y. Wong, Guanyu Liu, Noushin Nasiri, Chonglei Hao, Zuankai Wang, Antonio Tricoli. Omnidirectional large-scale self-assembly of superoleophobic nanotextures. ACS Nano , 11, 587-596 (2017).

(54) Xiangyu Yin, Yue Zhang, Peng Lin, Yupeng Liu, Zuankai Wang, Bo Yu, Feng Zhou, Qunji Xue. Robust thermogenesis for materials self-healing in both air and underwater. Journal of Material Chemistry A, 1221-1232 (2017)

(53) Chenghao Xiang, Chaoran Liu, Chonglei Hao, Zuankai Wang, Lufeng Che, Xiaofeng Zhou, Self-powered acceleration sensors with flexible materials based on triboelectric effect. Nano Energy, 31, 469 (2017)

(52) Alicia Kyoungjin An, Jiaxin Guo, Eui-Jong Lee, Sanghyun Jeong, Yanhua Zhao, Zuankai Wang, TorOve Leiknes. PDMS/PVDF hybrid electrospun membrane with superhydrophobic property and drop impact dynamics for dyeing wastewater treatment using membrane distillation. Journal of Membrane Science, 525, 57-67 (2017) (ESI Highly Cited Paper)

Year 2016

 

(51) Bo Zhang, Xuemei Chen, Jure Dobnikar, Zuankai Wang, Xianren Zhang. Can the Wenzel to Cassie dewetting transition occur spontaneously? Physical Review Fluids, 1, 073904 (2016).

(50) Yahua Liu, Zuankai Wang. Superhydrophobic porous networks for enhanced droplet shedding. Scientific Reports, 6, 33817 (2016).

(49) Chonglei Hao, Yang Zhou, Xiaofeng Zhou, Lufeng Che, Baojin Chu, Zuankai Wang. Dynamic control of droplet jumping by tailoring silica particle concentrations. Applied Physics Letters,109, 021601 (2016).

(48) William S.Y. Wong, Minfei Li, Vincent S. J. Craig, David R. Nisbet, Zuankai Wang. Antonio Tricoli. Mimosa origami: a nanostructure-enabled directional self-organization regime of materials. Science Advances, 2, e1600417 (2016). (Highlighted by Nature, Nature Physics News & Views)

(47) Tamanna Alam, Wenming Li, Fanghao Yang, Wei Chang, Jing Li, Zuankai Wang, Jamil Khan, Chen Li. Force analysis and bubble dynamics during flow boiling in silicon nanowire microchannels. International Journal of Heat and Mass Transfer, 101, 905 (2016).

(46) Mei Zhang, Yanhua Zhao, et al. Interfacial engineering of bimetallic Ag/Pt nanoparticles on reduced graphene oxide matrix for enhanced antimicrobial activity. ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 8834 (2016).

(45) Xiaowen Huang, Wanqing Yue, et al. Monitoring the intracellular calcium response to a dynamic hypertonic environment. Scientific Reports, 6, 23591 (2016).

(44) Jing Li, Youmin Hou, Yahua Liu, Chonglei Hao, Minfei Li, Manoj Chaudhury, Shuhuai Yao, Zuankai Wang. Directional transport of high-temperature Janus droplet mediated by structural topography. Nature Physics, 12, 606-612 (2016) (ESI Highly Cited Paper)

(43) Yanhua Zhao, Mei Zhang, Zuankai Wang. Underwater superoleophobic membrane with enhanced oil-water separation, antimicrobial and antifouling activities. Advanced Materials Interfaces, 1500664 (2016).

(42) Chonglei Hao, Yahua Liu, Xuemei Chen, Jing Li, Mei Zhang, Yanhua Zhao, Zuankai Wang. Bioinspired interfacial materials with enhanced drop mobility: From fundamentals to multifunctional applications. Small, 12, 1825 (2016) (Frontispiece, ESI Highly Cited Paper)

(41) William Wong, Philipp Gutruf, Sharath Sriram, Madhu Bhaskaran, Zuankai Wang, Antonio Tricoli, Strain engineering of nanofibers for reversible wetting and adhesion switching. Advanced Functional Materials, 26, 399 (2016).

(40) Bo Zhang, Qing Lei, Zuankai Wang, Xianren Zhang. Droplet can rebound toward both directions on textured surfaces with a wettability gradient. Langmuir, 32, 346-351 (2016).

Year 2015

(39) Yahua Liu, Matthew Andrew, Jing Li, Julia M Yeomans, Zuankai Wang. Symmetry breaking in droplet bouncing on curved surfaces, Nature Communications, 6, 10034 (2015). ESI Highly Cited Paper

(38) Raoul Peltier, Ganchao Chen, Haipeng Lei, Mei Zhang, Zuankai Wang and Hongyan Sun. Rational Design of Peptide-based Hydrogel Responsive to H2S, Chemical Communications, 51, 17273 (2015).

(37) Chonglei Hao, Jing Li, Yuan Liu, Xiaofeng Zhou, Yahua Liu, Rong Liu, Lufeng Che, Wenzhong Zhou, Dong Sun, Lawrence Li, Lei Xu, Zuankai Wang. Superhydrophobic-like tunable droplet bouncing on slippery liquid interfaces. Nature Communications, 6, 7986 (2015).

(36) Yahua Liu, Gene Whyman, Edward Bormashenko, Chonglei Hao, Zuankai Wang. Liuqid spring. Applied Physics Letters, 107, 051604 (2015)

(35) Xuemei Chen, Shuhuai Yao, Zuankai Wang. Evaporation of condensate droplets on structured surfaces with gradient roughness. Journal of Heat Transfer, 137, 080903, (2015).

(34) Youmin Hou, Miao Yu, Xuemei Chen, Zuankai Wang, Shuhuai Yao. Filmwise-to-dropwise condensation transition enabled by patterned high wetting contrast. Journal of Heat Transfer. 137, 080907, (2015).

(33) Yan Huang, Hong Hu, Yang Huang, Minshen Zhu, Wenjun Meng, Chang Liu, Zengxia Pei, Chonglei Hao, Zuankai Wang, Chunyi Zhi. From industrially weavable and knittable highly conductive yarns to large wearable energy storage textiles. ACS Nano, 9, 4766-4775 (2015) ESI Highly Cited Paper

(32) Eklavya Singh, Philippe K. Chow, Bartolomeu Cruz Viana Neto, Jian Gao, Jian Luo,Jing Li, Ana Laura Elías, Yunfeng Shi, Zuankai Wang, Mauricio Terrones, Nikhil Koratkar. Wettability of monolayer transition metal dichalcogenides. ACS Nano, 9, 3023–3031 (2015).

(31) Youmin Hou, Miao Yu, Xuemei Chen, Zuankai Wang, Shuhuai Yao. Recurrent filmwise and dropwise condensation on a beetle mimetic surface. ACS Nano, 9, 71-81 (2015) (Front Cover, ESI Highly Cited Paper)

Year 2014

(30) Mei Zhang, Ping Wang, Hongyan Sun, Zuankai Wang. Superhydrophobic surface with hierarchical architecture and bimetallic composition for enhanced antibacterial activity. ACS Applied Materials & Interfaces, 6, 22108-22115 (2014).

(29) Lisa Moevius, Yahua Liu, Zuankai Wang, Julia Yeomans, Pancake bouncing: Simulations, theory and experimental verification, Langmuir, 30, 13021-13032 (2014).

(28) Chonglei Hao, Yahua Liu, Xuemei Chen, Yuncheng He, Q. Li, K. Y. Li, Zuankai Wang. Electrowetting on liquid-infused film (EWOLF): Complete reversibility and controlled droplet oscillation suppression for fast optical imaging. Scientific Reports, 4, 6846 (2014)

(27) Yahua Liu, Lisa Moevius, Xinpeng Xu,Tiezheng Qian, Julia M Yeomans, Zuankai Wang. Pancake bouncing on superhydrophobic surfaces. Nature Physics,1 0, 515-519 (2014). ESI Highly Cited Paper.

(26) Dandan Liu, Changqing Yi, Chi-Chun Fong, Qinghui Jin, Zuankai Wang, Wai-Kin Yu, Dong Sun, Jianlong Zhao, Mengsu Yang. Activation of multiple signaling pathways during the differentiation of mesenchymal stem cells cultured in silicon nanowire microenvironment. Nanomedicine, 10, 1153(2014).

(25) Xiaowen Huang, Wenli Hui,Chonglei Hao, Wanqing Yue, Mengsu Yang, Yali Cui, Zuankai Wang. On-site formation of emulsions by controlled air plugs. Small (Front Cover), 10, 758 (2014)

Year 2013

(24) Dandan Liu, Changqing Yi, Kaiqun Wang, Chi-Chun Fong, Zuankai Wang, Pik Kwan Lo, Dong Sun, and Mengsu Yang. Reorganization of Cytoskeleton and Transient Activation of Ca2+ Channels in Mesenchymal Stem Cells Cultured on Silicon Nanowire Arrays. ACS Applied Materials & Interfaces, 5, 13295 (2013)

(23) Xuemei Chen Ruiyuan Ma, Hongbo Zhou, Xiaofeng Zhou, Lufeng Che, Shuhuai Yao, Zuankai Wang. Activating the microscale edge effect in a hierarchical surface for frosting suppression and defrosting promotion, Scientific Reports, 3, 2515 (2013)

(22) D. Yang, Jianzhong Ma, Min Gao, Yanling Luo, Wenli Hui, Mingli Peng, Chao Chen, Zuankai Wang, Yali Cui. Suppression of composite nanoparticles aggregation through steric stablization and ligand exchange for colorimetric protein detection. RSC Advances, 3, 9681(2013).

(21) Mei Zhang, Zuankai Wang. Ag NWs-graphene hybrids for enhanced electrochemical detetection of hydrogen peroxide. Applied Physics Letters, 102, 213104(2013)

(20) K. Rykaczewski, Adam T Paxson, Sushant Anand, Xuemei Chen, Zuankai Wang, Kripa K Varanasi. Multimode multidrop serial coalescence effects during condensation on hierarchical superhydrophobic surfaces. Langmuir, 29, 881(2013).

Year 2012&Before

(19) Xuemei Chen, Ruiyuan Ma, Jintao Li, Chonglei Hao, Wei Guo, B.L.Luk, Shuaicheng Li, Shuhuai Yao, Zuankai Wang. The evaporation of droplets on superhydrophobic surfaces: Surface roughness and small droplet size effects. Physical Review Letters, 109, 116101 (2012).

(18) Konrad Rykaczewski, William A. Osborn, Jeff Chinn, Marlon L. Walker, John Henry J. Scott, Wanda Jones, Chonglei Hao, Shuhuai Yao, Zuankai Wang, How nanorough is rough enough to make a surface superhydrophobic during water condensation?. Soft Matter, 8, 8786 (2012)

(17) Wenli Hui, Feng Shi, Kunping Yan, Mingli Peng, Xiao Cheng, Yanling Luo, Xuemei Chen, V. A. L. Roy, Yali Cui, Zuankai Wang. Multifunctional nanoparticles exhibiting tunable saturation magnetization and enhanced bioconjugation. Nanoscale, 4,747 (2012)

(16) Xuemei Chen, Jun Wu, Ruiyuan Ma, Meng Hua, Nikhil Koratkar, Shuhuai Yao, Zuankai Wang. " Nanograssed micropyramidal architectures for continuous dropwise condensation". Advanced Functional Materials, 21,4617 (2011) (Front Cover,ESI Highly Cited Paper)

Highlighted in MaterialsViews

"The cover story of this month's Advanced Functional Materials is the neatest idea in the field of surface engineering that I've seen in a long time....".Quoted by Nature Physics Senior Editor Ed Gerstner.

http://www.materialsviews.com/details/news/1329791/The_Morning_Dew_in_the_Nanograss.html

(15) Xiaolin Wang , Shuxun Chen, Marco Kong, Zuankai Wang, KD Costa, Ronald Li, and Dong Sun . "Enhanced cell sorting and manipulation with combined optical tweezer and microfluidic chip technologies," Lab on a Chip, 11,3656 (2011)

(14) Jun Wu, Ruiyuan Ma, Zuankai Wang , Shuhuai Yao. "Do droplets always move following the wettability gradient?". Applied Physics Letters, 98, 204104 (2011)

(13) Xiaofeng Zhou, Lufeng Che, Bin Xiong, Kebin Fan, Yuelin Wang, Zuankai Wang."Single wafer fabrication of a symmetric double-sided beam–mass structure using DRIE and wet etching by a novel vertical sidewall protection technique" Journal of Micromechanics and Microengineering, 20, 115009 (2010)

(12) Bernard Malouin, Nikhil Koratkar, Amir Hirsa , Zuankai Wang . "Directed rebounding of droplets by microscale surface roughness gradients." Applied Physics Letters, 96, 234103 (2010)

(11) Zuankai Wang, Sau Yin Chin, Curtis Chin, John Sarik, Maritza Harper, Jessica Justman, Samuel Sia. "Microfluidic CD4+ T cell counting device using chemiluminescence based detection." Analytical Chemistry,82, 36 (2010).

(10) Zuankai Wang, Nikhil Koratkar. "Electronically controlled Cassie-Wenzel transitions on superhydrophobic rough surfaces." Advanced Science Letters, 1, 222 (2008)

(9) Chen Li *, Zuankai Wang *, Pei-I Wang, Yoav Peles, Nikhil Koratkar, George Peterson. "Nanostructured copper interfaces for enhanced boiling." Small, 4, 1084(2008) ( * Those authors contributed equally to this work) ESI Highly Cited Paper

This work was featured by Nature in their news section (04 July 2008), doi: 10.1038/news.2008.935

(8) Zuankai Wang, Lijie Ci, Li Chen, Saroj Nayak, Pulickel M. Ajayan, Nikhil Koratkar. "Polarity-dependent electrochemically controlled transport of water through carbon nanotube membranes." Nano Letters, 7, 697 (2007)

The electrically controlled water transport has been extended to graphene oxide membranes, which was reported in Nature, 559, 236-240 (2018).

(7) Zuankai Wang, Lijie Ci, Pulickel M. Ajayan, Nikhil Koratkar. "Combined micro/nanoscale roughness for enhanced hydrophobic stability in carbon nanotube arrays." Applied Physics Letters, 90, 143117 (2007)

(6) Zuankai Wang, Carlos Lopez, Amir Hirsa, Nikhil Koratkar. "Impact dynamics and rebound of water droplets on superhydrophobic carbon nanotube arrays." Applied Physics Letters, 91, 023105 (2007 )

(5) Zuankai Wang, Ya Ou, Toh-Ming Lu, Nikhil Koratkar. "Wetting and electrowetting in nanotemplated parylene." Journal of Physical Chemistry B, 111, 4296 (2007)

(4) Hongwu Zhang, Zhongqiang Zhang, Lei Wang, Jinbao Wang, Yonggang Zheng, Zuankai Wang. "Pressure control model for transport of liquid mercurys in carbon nanotube." Applied Physics Letters, 90, 144105(2007)

(3) Wei Zhang, Amit Joshi, Zuankai Wang, Ravi Kane, Nikhil Koratkar. "Creep mitigation in composites using carbon nanotube additives." Nanotechnology, 18,185703 (2007)

(2) Zuankai Wang, Nikhil Koratkar. "Suppressing electrostatic screening effect in nanostructured arrays." Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 6, 1979 (2006)

(1) Zuankai Wang #, Denggang Zong, Deren Lu, Bin Xiong, Xinxin Li, Yuelin Wang. "A silicon micromachined high-g shock accelerometer with iso-width twin-mass and plate structure." Sensors and Actuators A, 107, 50 (2003)

(285) Minjie Liu, et al. Leidenfrost effect-induced efficient mixing of highly viscous droplets. Submitted. 

(284)Jiaxin Guo, Mengnan Jiang, Bhaskar Jyoti Deka, Baoping Zhang,  Pak Wai Wong,  Jiawei Sun, Zuankai Wang, Muhammad Usman Farid, Sanghyun Jeong, Alicia An. A green springtail-inspired omniphobic slippery membrane with nano-concave re-entrant structures for membrane distillation. Nature Communications, Submitted.

(283) Liyan Zhao, Wanlin Li, Yue Liu, Yuchen Qi, Ning An, Mi Yan, Zuankai Wang,  Min Zhou, Shikuan Yang. Electrochemical design and continuous production of 3D microtorpedoes for anti-biofilm applications. ACS NanoSubmitted.

(282) Ran Tao, Chonglei Hao, Bingqiang Ji, Steven Wang, Zuankai Wang. Surface nanostructures promote droplet splash on hot substrates. Nano Letters (2024).

(281) Zunru Fu, Haichuan Jin, Jun Zhang, Tianyou Xue, Qi Guo, Guice Yao, Hui Gao, Zuankai Wang, Dongsheng Wen. Low-pressure pancake bouncing on superhydrophobic surfaces. Small, 2310200 (2024)

(280) Yuankai Jin, Siyan Yang, Mingzi Sun, Shouwei Gao, Yaqi Cheng, Chenyang Wu, Zhenyu Xu, Yunting Guo, Wanghuai Xu, Xuefeng Gao, Steven Wang, Bolong Huang, Zuankai Wang. How does liquid charge the superhydrophobic surfaces. Nature Communications(2024).

(279) Jie Tan, Zeng Fan, Mingfei Zhou, Tong Liu, Shulan Sun, Guijun Chen, Yongchen Song, Zuankai Wang,  Dongyue Jiang. Orbital Electrowetting-on-Dielectric for Droplet Manipulation on Superhydrophobic Surfaces. Advanced Materials, 2314346(2024).

(278) Hao WangJie TaoZhangyu WuKathrin WeilandZuankai WangKunal MasaniaBin Wang. Fabrication of living entangled network composites enabled by mycelium. Advanced Sciences, 2309370 (2024).

(277) Kangsen Li, Chunjin Wang, Feng Gong, Chi Fai Cheung, Zibin Chen, Zuankai Wang. Coating-free superhydrophobic hard surfaces by electric discharge machining with a magnetic-assisted self-assembly sheet electrode. ACS Applied Materials & Interfaces, 16, 15548 (2024).

(276) Binbin Zhang, Jiyu Li, Jingkun Zhou, Lung Chow, Guangyao Zhao, Ya Huang, Zhiqiang Ma, Qiang Zhang, Yawen Yang, Chun Ki Yiu, Jian Li, Fengjun Chun, Xingcan Huang, Yuyu Gao, Pengcheng Wu, Shengxin Jia, Hu Li, Dengfeng Li, Yiming Liu, Kuanming Yao, Rui Shi, Zhenlin Chen, Bee Luan Khoo, Weiqing Yang, Feng Wang, Zijian Zheng, Zuankai Wang, Xinge Yu. A three-dimensional liquid diode for soft integrated permeable electronics. Nature, 628, 84 (2024)

 

(275) Baoping Zhang, Wanghuai Xu, Liang Peng, Wei Zhang, Yuchao Li, Zuankai Wang. Nature-inspired interface systems for energy harvesting. Nature Reviews Electrical Engineering, 1, 218 (2024) 

(274) Mingzhu Xie, Ziheng Zhan, Yinfeng Li, Junkai Zhao, Ce Zhang,  Zhaolong Wang, Zuankai Wang. Functional microfluidics: theory, microfabrication, and applications. International Journal of Extreme Manufacturing, 6, 032005 (2024).

(273) Haonan Li, Chao Zhang, Haocheng Yang, Hongqing Yang, Zuankai Wang, Zhikang Xu. Solid-state, liquid-free ion-conducting elastomers: the rising-star platforms for flexible intelligent devices. Materials Horizon,11,1152 (2024).

(272) Zhiwei Lin, Tong Li, Siyan Yang, Bingqiang Ji, Zuankai Wang. Revolutionizing flexible electronics with liquid metal innovations. Device (2024).

(271) Hao Wu, Huanxi Zheng, Xuezhi Qin, Yuankai Jin, Yang Li, Siyan Yang, Zhiran Yi, Shouwei Gao, Steven Wang, Zuankai Wang. Drinking Bird-enabled Triboelectric Hydrovoltaic Generator. Device, 100318 (2024).

                                                    highlighted by ScienceCNN, CBS and many others

https://www-cbsnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cbsnews.com/amp/news/drinking-bird-science-class-toy-renewable-clean-energy-idea-study/

https://www.cnn.com/2024/03/14/climate/drinking-bird-energy-power-gadgets-climate-intl/index.html

 

 

(270) Ting Wang, Zuankai Wang. Reconfiguring liquid devices. Nature Chemical Engineering, 1, 136 ( (2024).

(269)Xiantong Yan, Yuxin Song, Huanxi Zheng, Zuankai Wang, Wanghuai Xu. A bubble energy generator featuring lubricant-impregnated surface with high durability and efficiency.  Nano Energy, 121, 109238 (2024).    

(268) Chenyang Wu, Huanxi Zheng, Xuezhi Qin, Zhenyu Xu, Yuxin Song, Yuankai Jin, Huanhuan Zhang, Jiaying Mo, Wanbo Li, Jian Lu, Zuankai Wang. Self-adaptive droplet bouncing on a dual gradient surface. Small, 2304635 (2024).  

(267) Hongmei Zhong, Shouwei Gao, Zuankai Wang. Superhydrophobic designs for durable radiative cooling. Langmuir, 40, 2792(2024).  

                                      “Highlighting Contributions from our Editorial Board Members in 2023”

(266) Bo Yi, Tianjie Li, Boguang Yang, Sirong Chen, Jianyang Zhao, Pengchao Zhao, Kunyu Zhang, Yi Wang, Zuankai Wang, Liming Bian. Surface hydrophobization of hydrogels via interface dynamics-induced network reconfiguration. Nature Communications, 15, 239 (2024).

(265) Wei Zhang, Wei Jiang, Chao Zhang, Xuezhi Qin, Huanxi Zheng, Wanghuai Xu, Miaomiao Cui, Bin Wang, Jianing Wu, Zuankai Wang. Honeybee comb-inspired stiffness gradient-amplified catapult for solid particle repellency. Nature Nanotechnology, 19, 219 (2024). 

(264) Meng Yang, Yijun Zeng, Qingyuan Du, Haoyang Sun, Yingying Yin, Xiantong Yan, Mengnan Jiang, Chin Pan, Dazhi Sun, Zuankai Wang. Enhanced radiative cooling with Janus optical properties for low-temperature space cooling. Nanophotonics (2024).

(263) Haojun Li, Qingqing Jin, Haibo Li, Hua Tong, Keke Wang, Shuoran Chen, Guangfeng Ouyang, Zuankai Wang, Yanan Li. Transparent superamphiphobic material formed by hierarchical nano-reentrant structure. Advanced Functional Materials, 34, 2309684 (2024).

(262)Yang Li, Xuezhi Qin,Yawei Feng, Yuxin Song, Zhiran Yi, Huanxi Zheng,Peiyang Zhou, Chenyang Wu, Siyan Yang, Lili Wang, Pingan Zhu, Wanghuai Xu, Zuankai Wang. A droplet-based electricity generator incorporating Kelvin water dropper with ultrahigh instantaneous power density. Droplet, e91 (2024). 

(261) Pengcheng Sun, Xiuqing Hao,Yingying Yin, Chenyang Wu, Chuanhui Song, Yawei Feng, Peiyang Zhou, Xuezhi Qin, Yusheng Niu, Qiankai Liu, Jie Zhang, Yuankai Jin, Zuankai Wang, Xiuqing Hao. Achieving extreme pressure resistance to liquids on a super-omniphobic surface with armored reentrants. Small Methods2201602​ (2024).

..........................................................................................................................................................................................................

(260) Liang Peng, Huarong Peng, Steven Wang, Xingjin Li, Jiaying Mo, Xiong Wang, Yun Tang, Renchao Che, Zuankai Wang, Wei Li, Dongyuan Zhao. One-dimensionally oriented self-assembly of ordered mesoporous nanofibers featuring tailorable mesophases via kinetic control. Nature Communications, 14, 8148 (2023).

                             One of the Top 25 Nature Communications chemistry and materials articles of 2023

(259) Hanheng Du, Mengnan Jiang, Zuankai Wang, Zhiwei Zhu, Suet ToGenerating micro/nanostructures on magnesium alloy surface using ultraprecision diamond surface texturing process. Journal of Magnesium and Alloys, 11, 1472(2023).

(258) Meizhen Liao, Wanghuai Xu, et al. An integrated electricity generator harnessing water and solar energy featuring common-electrode configuration. Nano Energy, 116,108831 (2023).

(257)Heping Xie, Kun Geng, Haobo Pan, Zuankai Wang, Zuoqi Zhang, Bin Wang. A micromechanical model for bioinspired nanocomposites with interphase. Composite Structures, 321, 117316 (2023).

(256) Kai Xue, Changyou Shao, Jie Yu, Hongmei Zhang, Bing Wang, Wenfeng Ren, Yabin Cheng, Zixian Jin, Fei Zhang,  Zuankai Wang,  Runcang Sun. Initiatorless Solar Photopolymerization of Versatile and Sustainable Eutectogels as Multi-Response and Self-Powered Sensors for Human-Computer Interface. Advanced Functional Materials, 33, 2305879 (2023).

 

 

(255) Kaixin Lin, Siru Chen, Yijun Zeng , Tsz Chung Ho , Yihao Zhu , Xiong Wang, Fayu Liu ,  Baoling Huang , Chris Chao, Zuankai Wang, Chi Yan Tso, Hierarchically structured passive radiative cooling ceramic with high solar reflection. Science, 382, 691(2023).

                                   Highlighted in Science Perspective and Nature Energy.

(254)Siyan Yang, Qixun Li, Bingang Du, Yushan Ying, Yijun Zeng, Yuankai Jin, Xuezhi Qin, Shouwei Gao, Steven Wang, Zuankai Wang, Rongfu Wen,  Xuehu Ma. Photothermal superhydrophobic copper nanowire assemblies: fabrication and deicing/defrosting applications. International Journal of Extreme Manufacturing, 5, 045501(2023).

(253) Pengcheng Sun, et al. Heterogeneous Slippery Surfaces: Enabling Spontaneous and Rapid Transport of Viscous Liquids with Viscosities Exceeding 10000 mPa·s. Small , 19, 2304218(2023).

(252) Yu Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chunki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Lei Li , Yu Zhou, Jian Li, Tszhung Wong, Yiming Liu, Yuyu Gao, Xingcan Huang , Hu Li , Jiyu Li , Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Xu Guo, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu, Xinge Yu. Skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback. Nature Electronics, 6, 1020(2023).

(251) Jinlong Yang, Yong Li, Dehui Wang, Yue Fan, Yuanyuan Ma, Fanfei Yu, Junchang Guo, Longquan Chen, Zuankai Wang, Xu Deng. A standing Leidenfrost drop with Sufi whirling. PNAS, 120, e2305567120(2023). 

(250) Tong Li, Zhidong Wei, Fei Jin, Yongjiu Yuan, Weiying Zheng, Lili Qian, Hongbo Wang, Lisha Hua, Juan Ma, Huanhuan Zhang, Huaduo Gu, Michael G. Irwin, Ting Wang, Steven Wang, Zuankai Wang , Zhang-Qi Feng. Soft ferroelectret ultrasound receiver for targeted peripheral neuromodulation. Nature Communications, 14, 8386 (2023).

(249) Duokui Fang, Zhenpeng Su, Yuankai Jin, Wenhao Zhou, Yan Ma, Xiaofeng Liu, Yubin Zeng, Chiyu Xie, Sheng Liu, Zuankai Wang, Huai Zheng. Programmable droplet manipulation enabled by charged-surface pattern reconfiguration. Droplet, e74(2023).

(248) Xiao Yang, Simin Gao, Boguang Yang, Zhinan Yang, Feng Lou, Pei Huang, Pengchao Zhao, Jiaxin Guo, Huapan Fang, Bingyang Chu, Miaomiao He, Ning Wang, Anthony Hei Long Chan, Raymond Hon Fu Chan, Zuankai Wang, Liming Bian, Kunyu Zhang. Bioinspired Tumor Targeting and Biomarker-Activatable Cell-Material Interfacing System Enhances Osteosarcoma Treatment via Biomineralization. Advanced Sciences, 10, 2302272 (2023).

(247) Feng Li, Jiaying Mo, Zhicheng Zhang, Jinfeng Cao, Jianzhang Li, Sheldon. Q. Shi, Zuankai Wang. Achieving Strong and Scalable Underwater Adhesive Based on A Simple Amino-Acid-Resembling Design. Materials Horizons, 10, 2980 (2023).

(246) Yuankai Jin, Wanghuai Xu, Pengcheng Sun, Siping Huang, Siyan Yang, Xiao Yang, QinggongWang, Raymond H. W. Lam, Ruirui Li, Zuankai Wang. Charge-Powered Electrotaxis for Versatile Droplet Manipulation. ACS Nano,17, 10713 (2023).

 

(245) Wancheng Gu, Wanbo Li, Yu Zhang, Yage Xia, Qiaoling Wang, Wei Wang, Ping Liu, Xinquan Yu, Hui He, Caihua Liang, Youxue Ban, Changwen Mi, Sha Yang, Wei Liu, Miaomiao Cui, Xu Deng, Zuankai Wang, Youfa Zhang. Ultra-durable superhydrophobic cellular coatings. Nature Communications, 14, 5953 (2023).

(244)  Mengchen Huang,Maiping Yang   Xiaojing Guo , Chaohua Xue , Huidi Wang , Chaoqun Ma,Zhongxue Bai,  Xianjun Zhou,  Zuankai Wang, Bingying Liu , Yonggang Wu , Chengwei Qiu , Chong Hou, Guangming Tao Scalable multifunctional radiative cooling materials. Progress in Materials Science, 137, 101144 (2023)

(243)Siyan Yang, Yushan Ying, Wanbo Li, Yawei Feng, Rongfu Wen, Qixun Li, Yuanbo Liu a, Bingang Du, Zuankai Wang, Xuehu Ma. Efficient anti-frosting on discrete nanoclusters via spatiotemporal control of condensation frosting dynamics. Chemical Engineering Journal, 465, 142991(2023).

(242) Mingkai Song, Xiaonan Liu, Ting Wang, Wanghuai Xu, Shengteng Zhao, Shunbo Wang, Zuankai Wang, and Hongwei Zhao. Universal scaling of droplet retraction dynamics on vibrating surfaces. Applied Physics Letters,122, 214102 (2023).

(241)Miaomiao Cui, Yawei Feng, Hao Wu, Yuankai Jin, Wanbo Li, Zuankai Wang. Low-frequency blue energy harvesting for sustainable and active anticorrosion. Nano Research,16,11873 (2023).

(240) Shouwei Gao, Zuankai Wang. Capture fog for clean water. Nature Sustainability, News & Views (2023)https://www.nature.com/articles/s41893-023-01209-2

(239) Fanfei Yu, Jinlong Yang, Ran Tao, Jinpei Wang, Dehui Wang, Longquan Chen, Zuankai Wang, Xu Deng. Aerodynamic super-repellent surfaces. Research, 0111 (2023).

(238) Yi-Hsuan Hsia, Songnan Bai, Yongsen Zhou, Huaiyuan Jia, Runze Ding, Zuankai Wang, Pakpong Chirarattananon. Energy efficient perching and takeoff of a miniature rotorcraft. Communications Engineering, 2,38 (2023). 

(237) Kaiqiang Wang, Wanghuai Xu, Jianfeng Li, Huanxi Zheng, Shouyi Sun, Wei Song, Yuxin Song, Zhengmao Ding, Rui Zhang, Yilin Sun, Hanli Zhang, Jinjin Li, Zuankai Wang. Enhancing water droplet-based electricity generator by harnessing multiple-dielectric layers structure. Nano Energy,111, 108388 (2023).

(236) Jing Sun, Xuezhi Qin, Yuxin Song, Zhenyu Xu, Chao Zhang, Wei Wang, Zhaokun Wang, Bin Wang, Zuankai Wang. Selective liquid directional steering enabled by dual-scale reentrant ratchets. International Journal of Extreme Manufacturing, 5,025504 (2023).

 

(235) Wenming Li, Siyan Yang, Chen Li, Yongping Chen, Zuankai Wang. Tesla valves and capillary structures-activated thermal regulator. Nature Communications, 14, 3996 (2023).

                                                                                Editors’ Highlights

(234) Rui Wu, Longqiu Li, Zuankai Wang. Shearigami: Self-Folding via Shear Deformation. Advanced Intelligent Technologies, 2300020 (2023).

(233) Qiankai Liu, Jie Zhang, Pengcheng Sun, Jianping Wang, Wei Zhao, Guolong Zhao, Ni Chen, Yinfei Yang, Liang Li, Ning He, Zuankai Wang, Xiuqing Hao. Achieving ultralong directional liquid transportation spontaneously with a high velocity. Journal of Materials Chemistry A (2023).

(232) Zhiran Yi, Xiong Wang, Wanbo Li , Xuezhi Qin, Yang Li, Kaiqiang Wang, Xing Li, Wenming Zhang, Zuankai Wang. Interfacial friction at action: interactions, regulation, applications, Friction (2023). Invited review.  

(231) Renhua Yang, Siping Huang, Yiwen Zhang, Jingui Qian, Chao Zhang, Raymond H. W. Lam, Joshua E.-Y. Lee,  Zuankai Wang. Developing a multi-sample acousto-fluidic device for high-throughput cell aggregation. Journal of Micromechanics and Microengineering, 33, 055003 (2023).

(230) Yuhang Dai, Bingqiang Ji, Minfei Li, Xiong Wang, Siyan Yang, Chonglei Hao, Steven Wang, Zuankai Wang. Liquid metal droplets bouncing higher on thicker water layer. Nature Communications, 14, 3532 (2023)

                                                                                  Editors’ Highlights

(229) Jing Sun, Zuankai Wang. Hierarchical levels of the ginkgo seed shell. Science Bulletin, 68, 376 (2023).

(228) Ran Tao, Wei Fang, Jun Wu, Binhong Dou, Wanghuai Xu, Zhanying Zheng, Bing Li, Zuankai Wang, Xiqiao Feng, Chonglei Hao. Rotating surfaces promote the shedding of droplets. Research, 6, 23 (2023).

(227) Meng Yang, Hongmei Zhong, Tao Li, Bangyao Wu, Zuankai Wang, Dazhi Sun. Phase Change Material Enhanced Radiative Cooler for Temperature-Adaptive Thermal Regulation. ACS Nano, 17, 1693(2023).

(226) Jiyu Li, Yang Fu, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Xue Ma, Shouwei Gao, Zuankai Wang, Jian-Guo Dai, Dangyuan Lei, Xinge Yu. Ultra-thin, soft, radiative cooling interfaces for advanced thermal management in skin electronics. Science Advances,14, adg1837 (2023).

(225) Shouwei Gao, Yang Wang, et al.  Tailoring interfaces for atmospheric water harvesting: Fundamentals and applications: Fundamentals and applications. Matter, 6, 2182 (2023).

(224) Hanheng Du , Zhiwei Zhu , Zuankai Wang , Suet To Fabrication of high-aspect-ratio and hierarchical micro/nanostructure arrays by a novel piezoelectrically actuated cutting system. Materials & Design, 226, 111660 (2023).

(223) Kaiqiang Wang, Wanghuai Xu, Wei Zhang, Xiong Wang, Xiao Yang,  Hanli Zhang, Jinjin Li, Zuankai Wang.  Bio-inspired water driven electricity generators: from fundamental mechanisms to practical applications. Nano Research Energy, 2, e9120042 (2023).

(222) Jinming Zhang, Wei Ding, Zuankai Wang, Hao Wang, Uwe Hampel. Microscopic liquid–gas interface effect on liquid wetting. Journal of Colloid and Interface Science, 630, 813 (2023).

(221) Nan Zhang, Huimin Zhang, Zhourui Liu, Wanghuai Xu, Huanxi Zheng, Yuxin Song, Zuankai Wang, Xiaofeng Zhou. Performance transition in droplet-based electricity generator with optimized top electrode arrangements. Nano Energy, 106, 108111(2023).

(220) Huanxi Zheng, Hao Wu, Zhiran Yi, Yuxin Song, Wanghuai Xu, Xiantong Yan, Xiaofeng Zhou, Steven Wang, Zuankai Wang Droplet chains-based electricity generators. Advanced Energy Materials, 13, 2203825 (2023). 

(219) Shiwei Zhang, Gong Chen, Xingchi Jiang,  Yuanjie Li, Syed Waqar  Ali Shah, Yong Tang, Zuankai Wang, Chin Pan. Hierarchical gradient mesh surfaces for superior boiling heat transfer. Applied Thermal Engineering, 219, 119513 (2023). 

............................................................................2023....................................................................................................................................

(218) Zhuangzhi Sun, Zhaoxin Li, Shouwei Gao, Chuanlong Han, Mingxing Jing, Haipeng Yu, Zuankai Wang. Achieving efficient power generation by designing bioinspired and multi-layered interfacial evaporator. Nature Communications, 13, 5077 (2022).

(217) Zehua Peng, Jihong Shi, Xiao Xiao, Ying Hong, Xuemu Li, Weiwei Zhang, Yongliang Cheng, Zuankai Wang, Wen Jung Li, Jun Chen, Michael K.H. Leung, Zhengbao Yang. Self-charging electrostatic face masks leveraging triboelectrification for prolonged air filtration. Nature Communications, 13, 7835 (2022).

(216) Zehua Peng, Jian SongYuan Gao, Jin Liu, Ching Lee, Guorui Chen, Zuankai Wang, Jun Chen, Michael K. H. Leung. Improving relative permittivity and suppressing dielectric loss of triboelectric layers for high-performance wearable electricity generation. ACS Nano,16, 20251 (2022). 

(215) Wanghuai Xu, Yuankai Jin, Wanbo Li, Yuxin Song, Lili Wang, Miaomiao Cui, Xiantong Yan, Zuankai Wang. Triboelectric wetting  for continuous droplet transport. Science Advances, 8, eade2085 (2022).  

(214) Miaomiao Cui, Chao Zhang, Jiaying Mo, Zuankai Wang. A general strategy to achieve high-fidelity electron-ion transduction. Matter, 4, 4107 (2022)

(213) Yuankai Jin, Chenyang Wu, Mingmei Wang, Siyan Yang, Miaomiao Cui, Zuankai Wang. Electrification of water: Basics and applications. Droplet, 1, 92 (2022).

(212) Yuanyi Wang, Biao Wang, Yanhu Zhang, Lei Wei, Chai Yu, Zuankai Wang, Zhengbao Yang. T-phage inspired piezoelectric microrobot. International Journal of Mechanical Sciences, 231, 107596 (2022)

(211) Hanheng Du, Tengfei Yin, Denghui Li, Zuankai Wang, Zhiwei Zhu, Suet To. Nanostructure machining and its application in surface information. Surfaces and Interfaces, 33, 102263 (2022).

(210) Jinhui Zhang, Haimin Yao, Jiaying Mo, Songyue Chen, Yu Xie, Shenglin Ma, Rui Chen, Tao Luo, Weisong Lin, Lifeng Qin, Zuankai Wang, Wei Zhou.  Finger-Inspired Rigid-Soft Hybrid Tactile Sensor with Superior Sensitivity at High Frequency. Nature Communications, 13, 5076 (2022). 

(209)Xiaoyang Bi, Mengjia Xu, Zhengchao Xie, Yan Li, Jiyu Tian, Zhenmin Wang, Zuankai Wang. A Conceptual Strategy towards High-Reliability Metal-Thermoplastic Hybrid Structures Based on Covalent-Bonding Mechanism. ACS Applied Materials & Interfaces, 14, 50363 (2022). 

(208) Lili Wang, Wanbo Li, Yuxin Song, Wanghuai Xu, Yuankai Jin, Chao Zhang, Zuankai Wang. Monolithic integrated flexible yet robust droplet-based electricity generator. Advanced Functional Materials, 32, 2206705 (2022). 

(207) James UtamaSurjadi, Yongsen Zhou, Siping Huang, Liqiang Wang, Maoyuan Li, Sufeng Fan, Xiaocui Li, Jingzhuo Zhou, Raymond H.W.Lam, Zuankai Wang, Yang Lu. Lightweight, ultra-tough, 3D-architected hybrid carbon microlattices. Matter,5, 4029 (2022).

(206) Yuxin Song, Wanghuai Xu, Yuan Liu, Huanxi Zheng, Miaomiao Cui, Yongsen Zhou, Baoping Zhang, Xiantong Yan, Lili Wang, Pengyu Li, Xiaote Xu, Zhengbao Yang, Zuankai Wang. Achieving ultra-stable and superior electricity generation by integrating transistor-like design with lubricant armor. The Innovation, 3, 100301 (2022).  

(205) Huanxi Zheng, Jing Li, Yongsen Zhou, Chao Zhang, Wanghuai Xu, Yajun Deng, Jiaqian Li, Shile Feng, Zhiran Yi, Xiaofeng Zhou, Xianglin Ji, Peng Shi, Zuankai Wang. Electricity-switched underwater capillary adhesion. Nature Communications, 13, 4584 (2022).

(204) Sijia Qin, Yuankai Jin, Fuxing Yin, Zuankai Wang, Guoying Bai. Can solid surface energy be a predictor of ice nucleation ability? Applied Surface Science, 602, 154193 (2022).

(203) Xingcan Huang, Yiming Liu, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Jiyu Li, Chee Kent Lim, Tsz Hung Wong,Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Jingkun Zho, Hu L, Ling Zhao, Jian Li, Binbin Zhang, Ya Huang, Rui Shi, Jiaying Mo, Jinpei Wang, Chao Zhang, Yuhang Li , Zuankai Wang, Xinge Yu. Stretchable magnesium-air battery based on dual ions conducting hydrogel for intelligent biomedical applications. InfoMat, e12388 (2022).

(202) Ting Wang, Zuankai Wang. Liquid-repellent surfaces. Langmuir, 38, 9073 (2022) Invited  Perspective.

(201) Hanheng Du, Mengnan Jiang, Zhiwei Zhu, Zuankai Wang, Suet To. Ultraprecision tool-servo cutting of pure nickel for fabricating micro/nanostructure arrays. Materials & Design, 221, 110913 (2022).

(200) Xiantong Yan, Wanghuai Xu, Yajun Deng, Chao Zhang, Huanxi Zheng, Siyan Yang, Yuxin Song, Pengyu Li, Xiaote Xu, Yue Hu, Luwen Zhang, Zhenbao Yang, Steven Wang, Zuankai Wang. Bubble energy generator. Science Advances, 8, eabo7698 (2022). 

(199) Xiao Yang, Wei Zhang, Xuezhi Qin, Miaomiao Cui, Yunting Guo, Ting Wang, Kaiqiang Wang, Zhenqiang Shi, Chao Zhang, Wanbo Li , Zuankai Wang. Natural antibacterial surfaces. Biomimetics, 7, 88 (2022).  

(198) Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Ling Zhao, Jingkun Zhou, Wooyoung Park, Zhao Zhao, Kuanming Yao, Hu Li, Huiling Jia, Jian Li, Jiyu Li, Ya Huang, Binbin Zhang, Dengfeng Li, Chao Zhang, Zuankai Wang, Xinge Yu. Skin-integrated, stretchable, transparent triboelectric nanogenerators based on ion-conducting hydrogel for energy harvesting and tactile sensing. Nano Energy, 99,107442 (2022).

(197) Nan Zhang,  Haojie Gu,  Wanghuai Xu, Wenjie Wang  ShimengYe,  Zhiyuan Zhou, Huanxi Zheng,  Yuxin Song,  Zuankai Wang,  Xiaofeng Zhou. A droplet-based electricity generator with ultra-high instantaneous output and short charging time. Droplet, 1, 61 (2022).

(196) Songtao Hu, Xiaobao Cao, Tom Reddyhoff, Xijia Ding, Xi Shi, Zhike Peng, Daniele Dini, Andrew J. deMello, Zuankai Wang. Pneumatic programmable superrepellent surfaces. Droplet, 1, 53 (2022).

(195) Fang Wang, Meijin Liu, Cong Liu, Qilong Zhao, Ting Wang,  Zuankai Wang, Xuemin Du. Light-induced charged slippery surfaces. Science Advances, 8, eabp9369 (2022).

(194) Xiaote Xu,  Pengyu Li, Yongtao Ding, Wanghuai Xu, Zuankai Wang, Zhengbao Yang. Droplet energy harvesting panel. Energy & Environmental Science, 15, 2916 (2022)

(193) Yue Liu, Na Peng , Yifeng Yao , Xuan Zhang , Xianqi Peng , Liyan Zhao , Jing Wang ,  Liang Peng , Zuankai Wang ,  Kenji Mochizuki , Min Yue, Shikun Yang. Breaking the nanoparticle’s dispersible limit via rotatable surface ligands. Nature Communications, 13, 3581 (2022).

(192) Miaomiao Cui, Zuankai Wang, Bin Wang. Survival strategies of mangrove (Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob) and the inspired corrosion inhibitor. Frontiers in Materials, 9, 879525 (2022).

(191) Yiu, C., Liu, Y., Zhang, C., Zhou, J., Jia, H., Wong, T., Huang, X., Li, J., Yao, K., Yau, M., Zhao, L., Li, H., Zhang, B., Park, W., Zhang, Y., Wang, Z., Yu, X. Soft, stretchable, wireless intelligent three-lead electrocardiograph monitors with feedback functions for warning of potential heart attack. SmartMat (2022).

(190) Hailong Zhang, Xinyu Bu, Wanbo Li, Miaomaio Cui, Xingxiang Ji, Furong Tao, Ligang Gai, Haihui Jiang, Libin Liu, Zuankai Wang. Skin-inspired design integrates mechano-chemical-thermal robustness into superhydrophobic coatings. Advanced Materials, 34, 2203792 (2022).

(189) Shiyuan Liu, Yao Shan, Ying Hong, Yuankai Jin, Zhuomin Zhang, Xiaote Xu, Zuankai Wang, Zhengbao Yang. 3D conformal fabrication of piezoceramic films. Advanced Science, 9, 2106030 (2022).

(188) Yang Wang, Shouwei Gao, Hongmei Zhong, Baoping Zhang, Mengnan Jiang, Steven Wang, Zuankai Wang. 

Heterogeneous wettability and radiative cooling for efficient deliquescent-sorbents-based atmospheric water harvesting . Cell Reports Physical Science, 3, 100879 (2022).

(187) Mingyang Xia, Na Pan, Chao Zhang, Chengjing Zhang, Wenxin Fan, Yanzhi Xia, Zuankai Wang, Kunyan Sui. Self-powered multifunction ionic skins based on gradient polyelectrolyte hydrogels. ACS Nano, 16, 4714 (2022).

(186) XingchiJiang, Syed Waqar Ali Shah, Jian Liu, Yuanjie Li, Shiwei Zhang, Zuankai Wang, Chin Pan. Design of micro-nano structures for counter flow diverging microchannel heat sink with extraordinarily high energy efficiency. Applied Thermal Engineering, 209, 118229 (2022).

 

(185) Baoping Zhang, Pak Wai Wong, Jiaxin Guo, Yongsen Zhou, Yang Wang, Jiawei Sun, Mengnan Jiang, Zuankai Wang, Alicia Kyoungjin An. Transforming Ti3C2Tx MXene's intrinsic hydrophilicity  into superhydrophobicity for efficient photothermal membrane desalination. Nature Communications, 13, 3315 (2022). Highlighted by Editor’s Choice

(184) Chao Zhang, CC Liu, Zuankai Wang, Hongbo Zeng, Zhikang Xu. Revisiting the adhesion mechanism of mussel-inspired chemistry. Chemical Science, 13, 1698 (2022).

(183)  Guanqi Wang, Jonathan McDonough, Vladimir Zivkovic, Long Teng, Zuankai Wang,  Steven Wang. How fast can the deformed Leidenfrost liquid move?. Physical Review Fluids, 7, 033602 (2022).

​(182) Yuchao Li, Mingmei Wang, Chao Zhang, Chun-Chuan Wang, Wanghuai Xu, Shouwei Gao, Yongsen Zhou, Chun-Ta Wang,  Zuankai Wang. A fully self-powered cholesteric smart window actuated by droplet-based electricity generator. Advanced Optical Materials, 10, 2102274 (2022).

(181) Wei Zhang, et al. Bio-inspired topological surfaces for mitigating water, thermal and energy crises.  Account of Materials Research, 3, 199 (2022). (Invited review, Supplementary Cover)

(180)  Mengnan Jiang, Yang Wang, Fayu Liu, Hanheng Du, Suet To, Yuchao Li, Huanhuan Zhang, Steven Wang, Chin Pan, Jihong Yu, David Quere, Zuankai Wang. Inhibiting the Leidenfrost effect above 1000℃ for sustained thermal cooling. Nature, 601, 568(2022).

Highlighted by Nature News & Views, Nature Video and Nature Portfolio

(179) Chenlu Qian, Fan Zhou, Ting Wang, Qiang Li, Dinghua Hu, Xuemei Chen, Zuankai Wang. Pancake jumping of sessile droplets. Advanced Sciences, 9, 2103834 (2022).

(178) Yanhua Zhao, Jiaxin Guo, Yuchao Li, Alicia Kyoungjin An, Zuankai Wang. Superhydrophobic and superoleophilic PH-CNT membrane for emulsified oil-water separation. Desalination, 526, 115536(2022).

(177) Suwan Zhu, Tao Wu, Yucheng Bian, Chao Chen, Yunlong Jiao, Bing Xu, Yiyuan Zhang, Zhouchen Huang, Jiawen Li, Yanlei Hu, Erqiang Li, Dong Wu, Jiaru Chu, Zuankai Wang. Sustaining robust gas cavities with slippery liquid/liquid interfaces. Advanced Sciences, 9, 2103568 (2022).

(176) Yiyuan Zhang, Jing Li, Le Xiang, Jinxing Wang, Tao Wu, Yunlong Jiao, Shaojun Jiang, Chuanzong Li, Shengying Fan, Juan Zhang, Hao Wu,Yuxuan Zhang, Yucheng Bian, Kun Zhao, Yubin PengWulin ZhuJiawen Li,Yanlei HuDong WuJiaru ChuZuankai Wang. Biocompatible vibration-actuated omni-droplets rectifier with large volume range fabricated by femtosecond laser. Advanced Materials, 34, 2108567 (2022).

(175) Yuankai Jin, Wanghuai Xu, Huanhuan Zhang, Ruirui Li, Jing Sun, Siyan Yang, Minjie Liu Haiyang Mao, Zuankai Wang. Electrostatic tweezer for  droplet manipulation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 119, e2105459119 (2022).

(174) Xingchi Jiang, Shiwei Zhang, Yuanjie Li, Zuankai Wang, Chin Pan. Achieving ultra-high coefficient of performance of two-phase microchannel heat sink with uniform void fraction. International Journal of Heat and Mass Transfer, 184, 122300 (2022).

(173) Mingkai Song, Hongwei Zhao, Ting Wang, Shunbo Wang, Jie Wan, Xuezhi Qin, Zuankai Wang. A new scaling number reveals droplet dynamics on vibratory surfaces. Journal of Colloid and Interface Science, 608, 2414 (2022).

(172) Wenming Li, Chen Li, Zuankai Wang, Yongping Chen, Enhanced flow boiling in microchannels integrated with supercapillary pinfin fences, International Journal of Heat and Mass Transfer, 183, 122185 (2022).

(171) Chao Zhang, Huanxi Zheng, Jing Sun, Yongsen Zhou, Wanghuai Xu, Yuhang Dai, Jiaying Mo, Zuankai Wang. 3D printing of solid-state conductive ionoelastomer as a building block for intelligent tactile devices. Advanced Materials, 34, 2105996(2022).

bottom of page